2017-11-08

Przedmiot działalności przedsiębiorcy

Przedmiotem działalności Spółki jest :
 
1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),     
 
2. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),           
 
3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),   
 
4. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),    
 
5. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),         
 
6. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),  
 
7. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),     
 
8.Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),       
 
9. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),    
 
10. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),          
 
11. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).